Advokatfirmaet
Lundemo DA

Startside ] Priser ]


 

 


Priser:

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 960 til kr. 1 200 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfelle å kunne gå såvel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr. time.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er rettshjelp som dekkes av staten. Ordningen omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.

Du kan få fri rettshjelp i bestemte saker vedrørende trygd og pensjon, erstatning for personskade, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold, familiesaker, oppsigelse av leiekontrakt, voldsoffererstatning, tvangsekteskap, mishandlingssaker og utlendingssaker.

I noen av disse sakene er fri rettshjelp økonomisk behovsprøvet og forutsetter for tiden en inntekt under kr 246 000 for enslige og kr 369 000 for ektefeller med formuesgrense på kr 100 000. Det kan søkes dispensasjon, f. eks. når faste utgifter er høye.

Du må i de fleste saker betale en egenandel dersom brutto inntekt er over kr 100 000.

Hele rettshjelpsloven er gjengitt på "Lovdata".
Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp, kan du ta kontakt med oss, så skal vi uforpliktende gi en vurdering. I mange saker kan vårt kontor selv innvilge fri rettsråd.

Retthjelpforsikring

Mange har rett til juridisk bistand gjennom sine forsikringer. Særlig praktisk er rett til bistand ved feil og mangler på kjøretøy, bolig eller fritidseiendom.

Dersom du lurer på om du har dekning for rettshjelp gjennom din forsikring vil vi være behjelpelig med å finne ut av dette. 

Startside ]Priser ]